Product and Service

อธิบดีตรวจคนเข้าเมืองอาเซียนเพิ่มความพยายามในการเดินหน้าสู่ประชาคมอาเซียน

by ดวงกมล บูรณสมภพ


                การ ประชุมประจำปีของหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองอาเซียนและฝ่ายกงสุลของกระทรวงการต่างประเทศในประเทศบรูไนดารุสซาลาม เพื่อการแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกและประสบการณ์ในการก้าวหน้าของการตระหนักถึงเป้าหมายของประชาคมอาเซียน


                รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประจำประเทศบรูไนดารุสซาลามเป็นเจ้าภาพในพิธีเปิดการประชุมระหว่าง อธิบดีกรมตรวจคนเข้าเมืองและหัวหน้าฝ่ายกงสุลกระทรวงการต่างประเทศ (DGICM) โดยเน้นเกี่ยวกับความจำเป็นที่จะเพิ่มความพยายามร่วมกันภายในกลุ่ม DGICMเพื่อการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการสร้างศักยภาพและต่อสู้กับอาชญากรรมข้ามชาติที่มีผลต่อการก่อให้เกิดประชาคมอาเซียนในอนาคต


                ในฐานะครบรอบ 40 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างอาเซียนและออสเตรเลีย DGICMและออสเตรเลียให้คำมั่นสัญญาที่จะดำเนินการในการเสริมสร้างความร่วมมือในอนาคต โดยในที่ประชุมมีการตกลงที่จะแสดงให้เห็นถึงความสนใจร่วมกันระหว่างอาเซียนและออสเตรเลียในการเป็นหุ้นส่วนด้านความร่วมมือในเรื่องการตรวจคนเข้าเมืองทั่วทั้งภูมิภาครวมทั้งสร้างมาตรการที่สมบูรณ์เพื่อเป้าหมายของประชาคมอาเซียนในอนาคต

ที่มา: asean.org
รูปภาพ: guinta.house.gov


 

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC