Product and Service

ประเทศสมาชิกอาเซียนพูดคุยและออกแบบการกำหนดนโยบายและกฎหมาย

by ดวงกมล บูรณสมภพ


 

                ประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมกันเสนอมุมมองและประสบการณ์เกี่ยวกับวิธีการที่จะเร่งยกร่างและกระบวนการให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่องในด้านกฎหมายระหว่างประเทศตามภาระผูกพันภายใต้พิมพ์เขียวสำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2015

                การประชุมเชิงปฏิบัติการการได้แก้ไขความท้าทายร่วมกันในการตรากฎหมายอาเซียนพร้อมหาวิธีสร้างบันทึกความเชี่ยวชาญและการบังคับใช้ของหน่วยงานด้านกฎหมายในอาเซียน นอกจากนี้การกำหนดกฎหมายอาเซียนยังเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญในการร่วมกันเป็นประชาคมอาเซียนที่มาตรฐานเดียวกันในทุกประเทศ

                การประชุมเชิงปฏิบัติการได้รับการอำนวยความสะดวกโดยสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนาและนักเศรษฐศาสตร์จากประเทศเยอรมนีที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านกฎหมายการแข่งขันระหว่างประเทศและการออกแบบกฎหมายเพื่อการบังคับใช้

ที่มา: asean.org
รูปภาพ: med-fom-neuroethics.sites.olt.ubc.ca

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC