Product and Service

อาเซียนเตรียมความพร้อมในการจัดการภัยพิบัติในอนาคต

by ดวงกมล บูรณสมภพ

17th Meeting of the Sub-Regional Ministerial Steering Committee (MSC) on Transboundary Haze Pollution

 

                ศูนย์ประสานงานอาเซียนสำหรับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในการจัดการภัยพิบัติ (AHA Centre) ได้ข้อสรุปอย่างเป็นทางการในการจัดการภัยพิบัติจากประเทศสมาชิกอาเซียนในรูปแบบของสำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติ (NDMOs) จากประเทศกัมพูชา, อินโดนีเซีย,ลาว, มาเลเซีย, พม่า, ฟิลิปปินส์,ไทยและเวียดนาม

                ในฐานะที่อาเซียนมีการเคลื่อนไหวไปสู่​​การตระหนักถึงวิสัยทัศน์ของอาเซียนในการเป็นหนึ่งเดียว AHA Centreจึงจะเป็นศูนย์กลางความรู้ในการบริหารจัดการภัยพิบัติในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะดำเนินการในการให้โอกาสสำหรับผู้ปฏิบัติงานการจัดการภัยพิบัติในภูมิภาคอาเซียนเพื่อเตรียมความพร้อมในอนาคตและสร้างความปลอดภัยจากภัยพิบัติ

                โครงการในปีที่ผ่านมาได้รับส่วนร่วมจาก 13 เจ้าหน้าที่การจัดการภัยพิบัติจากประเทศสมาชิกอาเซียนและ AHA Centreยังได้แนะนำหลักสูตรใหม่และการปรับปรุงโครงการโดยศึกษาจากโมดูลเพิ่มเติม เช่น การประเมินความต้องกาและการลงภาคสนามในพื้นที่ที่แตกต่างกันในประเทศที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ที่มา: asean.org
รูปภาพ: asean.org

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC