Product and Service

พัฒนาระบบขนส่งและศุลกากรอาเซียน

by ดวงกมล บูรณสมภพ


 

                เพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าทางถนนในอาเซียนและควบคุมการทำงานของระบบศุลกากรเพื่อ ปกป้องรายได้ของรัฐบาลทำให้เกิดการประชุมเชิงปฏิบัติการศุลกากรและระบบขน ส่งมวลชนอาเซียน (ACTS) เพื่อตกลงร่วมกันในประเด็นการเคลื่อนย้ายเสรีของสินค้า ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญสำหรับการขยายความเข้าใจร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน

                ในการประชุมเชิงปฏิบัติการมุ่งเน้นไปที่ขั้นตอนหลักของการขนส่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความซับซ้อนของเวลาและค่าใช้จ่าย รวมไปถึงพิธีการศุลกากรที่มีระบบเป็นมาตรฐานเดียวกัน อีกประการหนึ่งที่สำคัญของผลการประชุมเชิงปฏิบัติการคือความจำเป็นในการสร้างโปรแกรมการจัดการความเสี่ยงสำหรับการขนส่งและพิจารณาในเรื่องการรวมตัวในการพัฒนาซอฟแวร์ของระบบศุลกากร

                การดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จจะต้องได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือของทุกผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งจะมีการทดสอบนำร่องของระบบในเดือนพฤษภาคม ปี 2016 เพื่อทดลองลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการดำเนินการเพื่อการขนส่งสินค้าทางถนนในอาเซียน

ที่มา: asean.org
รูปภาพ: ytimg.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC