Product and Service

การทำงานร่วมกันในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในอาเซียน

by ดวงกมล บูรณสมภพ 

                เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติทั่วโลกในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก อาเซียนได้แสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในการเร่งเป้าหมายของการทำให้อาเซียนปราศจากโรคพิษสุนัขบ้าในปี 2020 โดยมีการพูดคุยถึงประเด็นนี้ในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ (AMAF) และการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน (AHMM)

                โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคประจำถิ่นของอาเซียนในประชากรสุนัขในส่วนใหญ่ของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเกือบทั้งหมดของโรคพิษสุนัขบ้าในมนุษย์เกิดจากการกัดจากสุนัขบ้า ซึ่งการควบคุมโรคในสุนัขส่วนใหญ่ผ่านการฉีดวัคซีนสุนัขแต่มีค่าใช้จ่ายที่สูง ทำให้ต้องมีการคิดวิธีที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในมนุษย์ขึ้นมาแทน

                AMAF และ AHMM ยังได้หารือร่วมกับองค์กรอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO), องค์กรอนามัยโลก (WHO)และพันธมิตรทั่วโลกสำหรับการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อความพยายามในการสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของการทำให้อาเซียนปราศจากโรคพิษสุนัขบ้าในปี 2020

ที่มา: asean.org
รูปภาพ: thediplomat.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC