About AEC

อาเซียนและจีนสร้างข้อตกลงระบบการจัดการภัยพิบัติ

by ดวงกมล บูรณสมภพ


 

                เลขาธิการอาเซียนเข้าร่วมการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU)ในการจัดการภัยพิบัติความร่วมมือระหว่างสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) และสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาการจัดการภัยพิบัติ

                บันทึกความเข้าใจนี้มีมูลค่า 50 ล้านหยวน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและการรับมือกับเหตุฉุกเฉิน (AADMER) โดยมีโครงการศูนย์ประสานงานอาเซียนสำหรับการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในการจัดการภัยพิบัติ (AHA Centre) และสำนักเลขาธิการอาเซียนในการจัดการภัยพิบัติ

                นี้เป็นการลงนามครั้งแรกที่ประเทศจีนให้ทุนกับอาเซียนผ่านกลไกพหุภาคี เนื่องจากการจัดการภัยพิบัติเป็นสิ่งสำคัญที่รัฐบาลและประชาชนจำเป็นจะต้องช่วยให้ประเทศได้รับผลกระทบจากภัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึง

ที่มา: asean.org
รูปภาพ: asean-investor.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC