Transportation

อาเซียนนำร่องศุลกากรระบบขนส่งมวลชน

by ดวงกมล บูรณสมภพ

ASEAN to Pilot Customs Transit System
 

                อาเซียนทั้งสามหน่วยงานจะมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของระบบนำร่องศุลกากรที่จะมีบทบาทในการบริหารจัดการและการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการขนส่งและภาคการเงิน โครงการนี้เป็นความคิดริเริ่มในการสร้างผลประโยชน์ที่สำคัญด้านภาคการค้าและการผลิต

                ศุลกากรอาเซียนถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความสะดวกสบายในการขนส่งและมีวัตถุประสงค์ในการทำให้อาเซียนเป็นตลาดเดียวและฐานการผลิตเดียว เนื่องจากการอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมและเป็นการการปรับปรุงเวลาในการจัดส่งสินค้า

                สหภาพยุโรปให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคแด่โครงการนี้และให้การสนับสนุนทางการเงินสำหรับการพัฒนาและการทดสอบซอฟต์แวร์สำหรับระบบนำร่อง นอกจากนี้ยังจะมีการเสริมด้วยการฝึกอบรมในส่วนของภาครัฐและเอกชน

ที่มา: asean.org
รูปภาพ: asean.org

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC