Product and Service

อาเซียนปรับกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

by ดวงกมล บูรณสมภพ


 

                คณะทำงานด้านมาตรวิทยาทางกฎหมายในภูมิภาคอาเซียนต้องการปรับเปลี่ยนมาตรากฎหมายให้สอดคล้องกับองค์การระหว่างประเทศของมาตรวิทยาทางกฎหมาย (OIML)เป็นไปตามแนวปฏิบัติระหว่างประเทศที่จะเอื้อต่อการประชุมครั้งที่ 22 ของคณะกรรมการที่ปรึกษาอาเซียนสำหรับมาตรฐานและคุณภาพ (ACCSQ)

                ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติของเยอรมนีกล่าวว่า AMSในการนำมาตรวิทยาทางกฎหมายอาเซียนไปปรับให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเป็นหนึ่งในข้อเสนอแนะที่ดีในการความร่วมมือและเป็นการปูทางไปสู่การใช้กฎหมายร่วมกันของภูมิภาคอาเซียนในอนาคต

                คณะทำงานจะพิจารณาคำแนะนำของ OIML เกี่ยวกับกฎระเบียบทางเทคนิคซึ่งยังจะได้รับประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมของอาเซียน โดยจะเกี่ยวข้องกับการดำเนินการในทางปฏิบัติ ซึ่งคณะทำงานจะพิจารณาที่ละขั้นตอน ในสำหรับการประสานกันในอนาคตในด้านมาตรวิทยาทางกฎหมาย

ที่มา: asean.org
รูปภาพ: communitytable.parade.com

 

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC