Product and Service

อาเซียนเร่งดำเนินการสร้างความเข้มแข็งด้านองค์กร

by ดวงกมล บูรณสมภพ


 

                กว่าห้าสิบบริการที่ให้การสนับสนุนสำนักเลขาธิการอาเซียน (ASEC) ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านสังเคราะห์และการประเมินผลในวันที่ 17 และ 24 พฤศจิกายนในกรุงจาการ์ตา โดยรองเลขาธิการอาเซียนเป็นประธานในการประชุมชุม

                แผนการบริหารจัดการในยุค Post-2015 อยู่ภายใต้วิสัยทัศน์ที่สำนักเลขาธิการอาเซียนจะต้องให้ทันกับการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ เพื่อการให้บริการที่ดีเยี่ยมและความมั่นคงของการร่วมตัวเป็นประชาคมอาเซียน

                โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนากำลังการผลิต ASECซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามารถของคณะกรรมการกิจการองค์กรในการส่งมอบบริการที่มีประสิทธิภาพ

ที่มา: asean.org
รูปภาพห: indiatimes.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC