Economy and Investment

อาเซียนสร้างกิจกรรมสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

by ดวงกมล บูรณสมภพ


 

                กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ (MITI) และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมาเลเซียเป็นเจ้าภาพในงาน The ASEAN SME Showcase and Conference (ASSC) โดยรองนายกรัฐมนตรีมาเลเซียจะเป็นประธานในการเปิดงานที่ศูนย์การประชุมกัวลาลัมเปอร์

                The ASEAN SME Showcase and Conference (ASSC) จะจัดขึ้นเป็นเวลาสามวันและเป็นที่คาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานมากกว่า 10,000 คน โดยธุรกิจ SMSsในงานจะประกอบด้วยธุรกิจท้องถิ่น 60% และธุรกิจในระดับภูมิภาค 40% เช่นเดียวกับการแสดงสินค้านานาชาติ

                เนื่องจากผู้ประกอบการ SMEsจัดว่าเป็นกระดูกสันหลังของระบบเศรษฐกิจอาเซียนและเป็นรากฐานสำหรับความร่วมมือในภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จะช่วยเตรียมความสำหรับอาเซียนในการเข้าถึงตลาดทั่วโลก

ที่มา: asean.org
รูปภาพ: smidec.gov.my

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC