Product and Service

เสริมสร้างการตลาดผ่านคอนเซป "GREAT Women in ASEAN"

by ดวงกมล บูรณสมภพ


 

                การสนับสนุนการเชื่อมโยงและการทำงานร่วมกันในกลุ่มผู้หญิงระดับผู้ประกอบการของอาเซียนเป็นไปในรูปแบบห่วงโซ่อุปทานแบบบูรณาการในระดับภูมิภาค โดยผู้ประกอบการผู้หญิงสามารถสร้างการเข้าถึงตลาดทั่วโลกได้มากขึ้นจากเดิมและสร้างฐานการตลาดที่เจาะกลุ่มผู้หญิงด้วยกันได้มากขึ้น

                ผู้ประกอบการผู้หญิงในอาเซียนได้สร้างรูปแบบการตลาดแบบ GREAT Women in ASEAN เพื่อจะช่วยให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)ที่นำโดยผู้หญิงสามารถขายผลิตภัณฑ์ของตนนอกขอบเขตประเทศของตัวเองได้มากขึ้นและยังจะเป็นการปกป้องสิทธิในทรัพย์สินจากการคัดลอกแบบผิดกฎหมาย โดยเริ่มต้นในสินค้าประเทศอาหารและเครื่องเทศ,สิ่งทอและผ้าไหม, เครื่องประดับแฟชั่นชั้นสูงและอุปกรณ์ที่ผลิตภายใต้แรงงานที่เป็นธรรมและมีมาตรฐานการค้า

                ได้มีการตั้งข้อสังเกตว่าผู้บริโภคยินดีที่จะจ่ายในราคาที่สูงขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ทำด้วยมือของช่างฝีมือที่อยู่ภายใต้โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีวัฒนธรรมที่แข็งแกร่ง


ที่มา: asean.org
รูปภาพ: irrawaddy.org

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC