Economy and Investment

พัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจของอาเซียน

by ดวงกมล บูรณสมภพ


 

                ประเทศไทยมีเขตเศรษฐกิจพิเศษในการเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่พื้นที่ใจกลางของภูมิภาคอาเซียนและมีพื้นที่พรมแดนกว่า 5,000 กิโลเมตรติดกับประเทศพม่า, ลาว, กัมพูชาและมาเลเซีย โดยมี 90 จุดข้ามชายแดนใน 25 จังหวัดชายแดน โดยมีมูลค่าการค้าชายแดนของไทยรวมกว่า 900 พันล้านบาทในแต่ละปี

                นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลไทยจะดำเนินการร่างแผนการที่จะสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดที่อยู่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านตามแนวชายแดนไทย-พม่าให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยจะจัดตั้งขึ้นในจังหวัดตากและกาญจนบุรี และตามแนวชายแดนไทย - ลาวโดยจะจัดตั้งขึ้นในจังหวัดเชียงราย, หนองคาย, นครพนมและมุกดาหาร ส่วนเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนไทย -กัมพูชาจะจัดตั้งขึ้นในจังหวัดสระแก้วและตราดและสุดท้ายเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนไทย - มาเลเซียจะจัดตั้งขึ้นในจังหวัดสงขลาและนราธิวาส

                รัฐบาลมีการวางแผนโครงกาพัฒนาสาธารณูปโภคต่างๆ เพื่อรองรับการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษเหล่านี้ โดยจะให้ความสำคัญกับอำเภอแม่สอด จังหวัดตากและในอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยจะมีการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเมยเพื่อเชื่อมอำเภอแม่สอดกับเมืองเมียวดี เพื่อส่งเสริมการค้าชายแดนและการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้า

ที่มา: thailand.prd.go.th
รูปภาพ: chocojuegos.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC