Product and Service

มิติทางวัฒนธรรมเพื่อการเชื่อมต่อชายแดนใต้ของไทยกับอาเซียน

by ดวงกมล บูรณสมภพ


 

                จังหวัดชายแดนภาคใต้จัดเป็นสังคมแบบพหุวัฒนธรรม โดยคนไทยมุสลิมส่วนใหญ่มีเชื้อสายมาเลย์ โดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย เช่น นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลาและสตูล

                การส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่สำคัญและจะต้องวางอยู่บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นและการรับรู้หน้าที่ของการเป็นพลเมืองอาเซียน โดยจังหวัดชายแดนภาคใต้จะร่วมกันจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมร่วมกับสามประเทศในกลุ่มอาเซียน ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย ซึ่งกิจกรรมจะนำไปสู่​​การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในแง่ของศิลปะ, อาหาร, วิถีชีวิตและอื่น ๆ
 
                ผ้าบาติก, ผ้าทอผ้าและการเย็บปักถักร้อยในภาคใต้มีประวัติที่น่าสนใจและสามารถนำไปสู่​​การวิจัยและการพัฒนาร่วมกันกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยในงานจะมีการแสดงแฟชั่นร่วมกับประเทศอาเซียนอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีอาหารฮาลาลเป็นสิ่งที่น่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ฮาลาลจากประเทศไทยที่มีการพัฒนาสินค้าและริการให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นเพื่อการยอมรับที่มากขึ้น

ที่มา: thailand.prd.go.th
รูปภาพ: blogspot.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC