Product and Service

ประเทศไทยเรียกร้องให้ประเทศจีนช่วยสร้างความเข้มแข็งด้านเกษตร

by ดวงกมล บูรณสมภพ


 


                ประธานคณะกรรมการแห่งชาติของจีนเข้าร่วมประชุมปรึกษาหา​​รือในการแก้ปัญหาและเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีประจำประเทศไทยในโอกาสในการที่ประเทศไทยขอร้องให้จีนช่วยเสริมสร้างการซื้อสินค้าเกษตรในภูมิภาคอาเซียน เนื่องจากเศรษฐกิจจีนที่มีความแข็งแรงและมีอำนาจต่อรองสูงในตลาดโลก นอกจากนี้การสนับสนุนของจีนจะยังคงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาของอาเซียนต่อไปในอนาคต

                ในปัจจุบันประเทศจีนเป็นคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุดของเมืองไทยและนักท่องเที่ยวจีนยังเป็นกลุ่มการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในประเทศไทย โดยนายกรัฐมนตรีเสนอว่าเที่ยวบินตรงควรจะเพิ่มจำนวนขึ้นระหว่างจังหวัดต่างๆในประเทศไทยและประเทศจีนเพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว

                ความร่วมมือระหว่างไทยและจีนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งมีความคืบหน้าบางส่วน โดยได้รับการทำการร่วมทุนในโครงการจัดประชุม ซึ่งเครือข่ายทางรถไฟนี้จะได้รับการพัฒนาเพื่อการเชื่อมโยงอาเซียนกับจีนและสอดคล้องกับแผนการของประเทศจีนสำหรับเส้นทางสายไหมทางเศรษฐกิจและการเดินเรือ

ที่มา: thailand.prd.go.th
รูปภาพ: assets.rappler.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC