Thailand-Vietnam

ไทยและเวียดนามร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีร่วม

by ดวงกมล บูรณสมภพ


 

                การประชุมครั้งที่สามระหว่างประเทศไทยและประเทศเวียดนามจะเกิดขึ้นในกรุงเทพฯ วันที่ 23 กรกฎาคม 2015 โดยนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภรรยามีกำหนดจะเยือนประเทศไทยตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีประจำประเทศไทย

                การประชุมของคณะรัฐมนตรีร่วมมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งภายใต้ความสัมพันธ์ไทย - เวียดนามและร่วมมือเชิงกลยุทธ์ของความร่วมมือในทุกมิติเพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ โดยนายกรัฐมนตรีประจำประเทศไทยจะถือการอภิปรายเกี่ยวกับแรงงานประมงและความร่วมมือทางการเกษตร รวมไปถึงการส่งเสริมการลงทุนขยายการค้าทวิภาคีและการพัฒนาของการขนส่งเพื่อการเชื่อมต่อระหว่างประเทศก่อนการเป็นประชาคมอาเซียน

                โดยในการประชุมจะมุ่งเน้นการอภิปรายในด้านการเสริมสร้างความร่วมมือในเรื่องที่สำคัญ เช่น การป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลักลอบค้ายาเสพติดและการค้ามนุษย์, การอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน, การพัฒนาการค้าชายฝั่ง รวมไปถึงความร่วมมือในระดับภูมิภาคระหว่างทั้งสองประเทศ 

ที่มา: thailand.prd.go.th
รูปภาพ: terrescontees.free.fr

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC