Product and Service

แรงงานฝีมือไทยพร้อมสำหรับการลงทะเบียนแรงงานอาเซียน

by ดวงกมล บูรณสมภพ


 

                การมาถึงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในช่วงปลายปี 2015 จะปูทางสำหรับการเคลื่อนย้ายเสรีของแรงงานที่มีทักษะทั้ง 8อาชีพ คือ แพทย์, ทันตแพทย์, พยาบาล, วิศวกร, สถาปนิก, นักบัญชี,นักสำรวจและผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว โดยในบรรดาแรงงานที่มีทักษะเหล่านี้วิศวกร, สถาปนิกและบุคลากรการท่องเที่ยวจะได้รับการจดทะเบียนในการทำงานภายในประเทศอาเซียนก่อนอาชีพอื่น

                คาดว่าอาชีพวิศวกรจะได้รับการสนับสนุนสำหรับการลงทะเบียนในภูมิภาคอาเซียนในสาขาการก่อสร้างและวิศวกรพลังงาน โดยได้เชิญบริษัทที่มีสองกลุ่มสาขาของวิศวกรเข้าร่วมงานสัมมนา "ทำไมวิศวกรไทยต้องการที่จะเป็นวิศวกรมืออาชีพอาเซียน" ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 15 สิงหาคม 2015

                นอกจากนี้ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับความไว้วางใจให้มีการดำเนินการศึกษาเกี่ยวกับโอกาสสำหรับวิศวกรไทยที่จะเจาะกลุ่มประเทศ CLMV(กัมพูชา, ลาว, พม่าและเวียดนาม) ในตลาดสำหรับการก่อสร้างและวิศวกรพลังงาน โดยการศึกษามีแนวโน้มที่จะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2015

                กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคาดว่าจำนวนบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวจะได้รับการลงทะเบียนในตอนสิ้นปี 2015 โดยจะรวมสาขาดูแลทำความสะอาด, สำนักงาน, การผลิตอาหาร, การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ส่วนในด้านของแพทย์ยังอยู่ในกระบวนการของการแก้ไขเกณฑ์บางอย่างเพื่อเตรียมความพร้อมในอนาคต

ที่มา: thailand.prd.go.th
รูปภาพ: gstatic.com

 

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC