About AEC

เตรียมความพร้อมสำหรับอาเซียนในปี 2015

by ดวงกมล บูรณสมภพ

Women Preparing for ASEA
 

            การสัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ซึ่งเป็นเพิ่มขีดความสามารถของกองทุนสตรีไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์ของการสัมมนาเพื่อการอภิปรายและฟังข้อเสนอแนะในเรื่องการทำงานร่วมกันของผู้หญิงในภูมิภาค ก่อนจะมีการแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ร่วมกันโดยผู้นำของกลุ่มสตรีที่เป็นนักการเมืองหญิง เพื่อที่จะสร้างความร่วมมือในหมู่สตรีทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน

          เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคก็จะปรากฏว่าผู้หญิงในประเทศสิงคโปร์ ประเทศไทยและเวียดนามล้วนมีบทบาทในทางเศรษฐกิจและมีอิทธิพลทางวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก โดยประเทศไทยผู้หญิงเข้ามามีบทบาทในทางการเมืองอยู่ที่ 45%นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีกลุ่มสตรีและสมาคมแม่บ้านที่จะช่วยในการเสริมสร้างบทบาทของผู้หญิงในฐานะผู้นำในสังคมไทย

            ประเด็นหนึ่งที่ยกขึ้นมาในการสัมมนาครั้งนี้ คือ บทบาทของผู้หญิงในพื้นที่ชายแดน เนื่องจากการพื้นที่ชายแดนจะกลายเป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่หลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่สมบูรณ์ ทำให้ผู้หญิงในพื้นที่ชายแดนต้องการที่จะขยายธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ดังนั้นรัฐบาลจะต้องส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในโรงเรียนรวมทั้งการฝึกอบรมทักษะครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้หญิงมีโอกาสที่จะก้าวเข้าสู่บทบาททางสังคมที่มากขึ้น


ที่มา: chiangmaicitynews  
รูปภาพ: chiangmaicitynews

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC