About AEC

ตูนิเซียสนใจกระชับความสัมพันธ์กับ ASEAN

by ดวงกมล บูรณสมภพ


                 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสาธารณรัฐตูนิเซียเข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการอาเซียนที่สำนักเลขาธิการอาเซียนเพื่อร่วมพูดคุยในประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่ผ่านมาในตูนิเซียและการจัดตั้งรัฐบาลใหม่นับตั้งแต่การเลือกตั้งในปี 2014

                ในฐานะที่เป็นสมาชิกคนหนึ่งของสหภาพอาหรับ (AMU)รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสาธารณรัฐตูนิเซียได้ถ่ายทอดความสนใจของตูนิเซียในสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอาเซียน เพื่อประโยชน์ของอาเซียนและความยินดีกับความสำเร็จของอาเซียนในการสร้างชุมชนในภูมิภาคแม้จะมีความหลากหลายของภาษาวัฒนธรรมศาสนาที่แตกต่างกัน

                เลขาธิการอาเซียนได้แจ้งการจัดตั้งประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการภายในสิ้นปีและเน้นความสำคัญในด้านความคิดริเริ่มเพื่อการรวมอาเซียนและลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน นอกจากนี้ยังเน้นความสำคัญของผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายในการตกลงที่จะสร้างความร่วมมือระหว่างอาเซียนและตูนิเซีย


ที่มา: asean.org
รูปภาพ: africanenduro.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC