About AEC

อาเซียนและอินเดียพัฒนาความสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน

by ดวงกมล บูรณสมภพ


 

                เอกอัครราชทูตคนแรกของอินเดียกับอาเซียนได้นำเสนอหนังสือต่อเลขาธิการอาเซียนที่สำนักเลขาธิการอาเซียน เพื่อย้ำถึงความสำคัญที่รัฐบาลอินเดียต้องการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับอาเซียนและประเทศสมาชิกอาเซียนและความปรารถนาของรัฐบาลอินเดียที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนกับอินเดีย

                โดยได้เน้นว่าอินเดียจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับอาเซียนในการสำรวจโอกาสใหม่สำหรับความร่วมมือในการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยอินเดียจะให้การสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางของอาเซียนในด้านสถาปัตยกรรมและการพัฒนาในระดับภูมิภาค

                ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับอินเดียอยู่บนพื้นฐานของการสนับสนุนและมีส่วนร่วมในความพยายามร่วมกันในการสร้างชุมชนอาเซียนในปี 2015 นอกจากนี้เลขาธิการอาเซียนยังได้แสดงความเชื่อมั่นในการเติบโตอย่างรวดเร็วของความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับอินเดียว่าจะได้รับการพิสูจน์ต่อไปผ่านการอำนวยความสะดวกและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพจากทั้งสองฝ่ายที่มา: asean.org
รูปภาพ: dilicapital.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC