About AEC

อาเซียนสร้างเครือข่ายสถาบันฝึกอบรมจัดการภัยพิบัติ

by ดวงกมล บูรณสมภพ


 

                อาเซียนดำเนินการความต้องการในการฝึกอบรมและการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการประเมินความเสียหายและการสูญเสียจากภัยพิบัติในกรุงจาการ์ตา โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการจะมุ่งสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการภัยพิบัติของอาเซียนและการประเมินผล มาตรฐานความเสียหายในระดับภูมิภาครวมไปถึงแนวทางการกู้คืนของหน่วยงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติ (NDMOs)

                ในการประชุมเชิงปฏิบัติการได้นำเสนอมาตรฐานที่มีอยู่และข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาในหลักสูตรการฝึกอบรมมาตรฐาน ADTRAIN และร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องและให้คำแนะนำสำหรับหลักสูตรร่างโครงที่จะถูกนำมาใช้เป็นวัสดุในการเรียนการสอนการฝึกอบรมการฝึกอบรมจากเหตุการณ์จริงในการป้องกันภัยพิบัติ

                จากการประชุมเชิงปฏิบัติการนำโดยที่ประชุมรุ่นที่สามของกลุ่ม  ADTRAIN ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ได้กล่าวถึงการฝึกอบรมและการประเมินความต้องการในการฝึกอบรมโดยระบุว่าได้รับการสนับสนุนจากอาเซียนและสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างดี
ที่มา: asean.org
รูปภาพ: indiandefencereview.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC