Product and Service

“Reporting ASEAN” สื่อสำคัญในการบอกเล่าเรื่องอาเซียน

by ดวงกมล บูรณสมภพ

“Reporting ASEAN” Media Forum to Tell the ASEAN Story
 

                การประชุมสื่อในประเด็นด้านข่าวแบบบูรณาการของอาเซียนและภูมิภาคจะจัดขึ้นในกรุงเทพฯ โดยมีหัวข้อว่า "การรายงานข่าวอาเซียน" เหตุการณ์นี้คาดว่าจะรวบรวมนักข่าวและบรรณาธิการต่างประเทศและผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาอาเซียนไว้ในงานอย่างมากมาย
 
                โดยหัวข้องานจะกล่าวถึงการบอกเล่าเรื่องราวอาเซียนในกรณีพื้นที่อิสระสำหรับการอภิปรายของปัญหาที่สำคัญและข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนรวมทั้งประชาคมอาเซียน โดยสื่อสามารถเข้าถึงมวลชนและมีอิทธิพลมากขึ้น โดยการรายงานที่สำคัญจะเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและข้อมูลที่สามารถใช้ได้อย่างง่ายดายในประเด็นที่ซับซ้อน

                สื่อต่างๆที่จะเข้าร่วมชุดแรกในการประชุมจะทำหน้าที่รายงานการทำงานของพวกเขาในเหตุการณ์ให้ข้อมูลเชิงลึกในมุมมองของสื่อในภูมิภาคอาเซียน


ที่มา: asean.org
รูปภาพ: asean.org

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC