Product and Service

การจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนเพื่อการเชื่อมโยงวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของอาเซียน

by ดวงกมล บูรณสมภพ

               

                กระทรวงวัฒนธรรมจะจัดการเปิดศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนอย่างเป็นทางการในวันวันที่ 8 สิงหาคมปี 2015 ซึ่งนับเป็นงานเฉลิมฉลองวันอาเซียนและศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งจะถูกตั้งขึ้นที่ศูนย์ศิลปะร่วมสมัยบนถนนราชดำเนินในกรุงเทพฯ

                จากประชุมชี้ให้เห็นว่าการจัดแสดงศูนย์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของแต่ละประเทศอาเซียนควรจะทำขึ้นเพื่อสะท้อนถึงอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ โดยได้รับมอบหมายให้ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้การตรวจสอบเนื้อหาช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ก่อนที่จะจัดตั้งอาเซียน 48 ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังจะเป็นการเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ร่วมกัน

                ในขณะที่การใช้ภาษาอาเซียนมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศและในแง่ของประวัติศาสตร์ระดับท้องถิ่น  ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนนี้จะช่วยให้ผู้เข้าชมได้รับข้อมูลที่ถูกต้องโดยคำนึงถึงความถูกต้องตามภาษาที่แตกต่างกันเพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นในภูมิภาคอาเซียน


ที่มา: thailand.prd.go.th
รูปภาพ: zoolut.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC