Product and Service

โรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยพร้อมสำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

by ดวงกมล บูรณสมภพ


            ภาคเอกชนกำลังมองหาที่จะสร้างโรงเรียนนานาชาติขึ้นในประเทศไทย เพื่อที่จะได้พร้อมสำหรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และการรับมือกับการเปิดเสรีการบริการการศึกษาเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนคาดว่า ภาคเอกชนจะจัดตั้งอย่างน้อย 10 โรงเรียนในประเทศไทย

            ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนได้รับข้อเสนอในการพยายามที่จะตั้งโรงเรียนนานาชาติจากภาคเอกชน โดยเป็นโรงเรียนอนุบาล 2 โรงเรียนในกรุงเทพมหานครและ 5 โรงเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในจังหวัดชุมพร, อุดรธานี, สุราษฎร์ธานี, สมุทรปราการและพิษณุโลก โดยใช้เงินลงทุนในแต่ละโรงเรียนประมาณ 20 ล้านบาท

            ส่วนใหญ่โรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยจะใช้หลักสูตรจากสหราชอาณาจักร, สหรัฐอเมริกาและสิงคโปร์ โดยเน้นภาษาไทย, อังกฤษและจีน รวมทั้งทักษะการคิดสำหรับเด็กนักเรียนโดยในขณะนี้ในประเทศไทยมีโรงเรียนนานาชาติทั้งหมด 141 โรงเรียน ซึ่งการมาถึงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2015 จะเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การเจริญเติบโตของการศึกษานานาชาติในประเทศไทย เพราะผู้ปกครองและนักเรียนจะให้ความสนใจมากขึ้นในหลักสูตรนานาชาติ เมื่อประชาคมอาเซียนอยู่ในสถานที่ สมบูรณ์ในปี 2015 โดยจะมีการไหลเวียนอย่างเสรีของแรงงานมีฝีมือในภูมิภาคอาเซียนและนักลงทุนต่างประเทศมีแนวโน้มที่จะลงทุนมากขึ้นในภูมิภาคนี้ ภาคการศึกษาจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมสำหรับสถานการณ์ใหม่

            ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาการศึกษาระหว่างประเทศได้กลายเป็นธุรกิจที่กำลังเติบโตในประเทศไทยจากการข้ามพรมแดนของจำนวนนักเรียนไทยที่ไปศึกษาในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับมหาวิทยาลัย ในขณะเดียวกันประเทศไทยยินดีต้อนรับนักศึกษาต่างชาติและให้การสนับสนุนที่แข็งแกร่งสำหรับมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่ต้องการที่จะสร้างสาขาย่อยในประเทศไทย

            ประเทศไทยได้มีการตั้งเป้าที่จะเป็นศูนย์กลางทางการศึกษานานาชาติในภูมิภาคอาเซียน โดยจะออกกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาในประเทศไทย โดยจะเพิ่มความหลายสาขาของการศึกษาและค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าในประเทศอื่นๆในมาตรฐานคุณภาพที่ทัดเทียมประเทศตะวันตก


ที่มา: thailand.prd.go.th
รูปภาพ:  rism.ac.th

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC