Product and Service

กรมประชาสัมพันธ์และแคมเปญสำหรับการเตรียมพร้อมเพื่อ AEC

by ดวงกมล บูรณสมภพ

PRD and Its Campaigns fo
 

                กรมประชาสัมพันธ์ (PRD)ได้เปิดตัวแคมเปญสำหรับการเตรียมความพร้อมของอาเซียนในช่วงปลายปี 2015 โดยรัฐบาลไทยได้รวมปัญหาอาเซียนเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อการตอบสนองต่อการเตรียมการสำหรับการรวมอาเซียนในอนาคต โดยกรมประชาสัมพันธ์ได้มีการปรับแผนและโครงการในการเป็น​ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งมีเป้าหมายที่จะเป็นองค์กรที่สำคัญในอาเซียนในการประชาสัมพันธ์และในด้านการสื่อสารมวลชน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาวัฒนธรรมและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย

                ในแคมเปญการพัฒนาสู่อาเซียนจะเน้นรูปแบบที่วางอยู่บนสามเสาหลักของอาเซียน คือ ประชาคมการเมืองและความมั่นคง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน โดยกรมประชาสัมพันธ์ได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการต่างประเทศในการส่งเสริมความพร้อมอาเซียนภายในประเทศ

                แคมเปญการพัฒนามีจุดมุ่งหมายเพื่ออำนวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายเสรีของข้อมูลสำหรับการสนับสนุน และความช่วยเหลือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน นอกเหนือจากแคมเปญการพัฒนาสู่อาเซียนกรมประชาสัมพันธ์ยังได้ดำเนินกิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆและประเทศคู่เจรจา

ที่มา: thailand.prd.go.th
รูปภาพ: abma.uk.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC