Sitemap

ประเทศไทยและอาเซียนเน้นการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์

by ดวงกมล บูรณสมภพ

Thailand Stresses the Ne
 

                  ประเทศ ไทยได้เน้นความจำเป็นที่อาเซียนและคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน(AICHR)จำเป็นจะต้องมุ่งเน้นไปที่การต่อสู้กับปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานข้ามชาติ เพื่อสร้างสำนึกของการเป็นประชาคมอาเซียนกำลังใกล้เข้ามา

                ประเทศไทยได้มีบทบาทสำคัญในการสร้างAICHRในปี 2008 โดยประเทศไทยได้ส่งตัวแทนไปทำงานร่วมกัน AICHRในด้านการฝึกอบรมขั้นสูงด้านสิทธิมนุษยชนและการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้ทำงานร่วมกัน รวมไปถึงการดำเนินการสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ทุกประเทศสมาชิกอาเซียนต้องเข้าร่วมเป็นภาคี

                รัฐบาลไทยต้องการจะมีส่วนร่วมและทำงานอย่างใกล้ชิดกับ AICHR และองค์กรภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานข้ามชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสของ AICHRและเพื่อให้แน่ใจว่าอาเซียนจะเป็นชุมชนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
  

ที่มา: thailand.prd.go.th
รูปภาพ: guardianlv.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC