About AEC

เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อความพร้อมของประเทศไทยในการเป็น AEC

by ดวงกมล บูรณสมภพ

Learning More about Neig


             ในการเตรียมการเพื่อจะเป็นประชาคมอาเซียนของประเทศไทยส่งผลให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสร้างศูนย์ภาษาและศูนย์อาเซียนศึกษาในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเชื่อมโยงเข้ากับประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากการเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิหลังของแต่ละประเทศอาเซียนนั้นไม่เพียงพอ สมาชิกในระดับของแรงงานของไทยทุกคนจำเป็นต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเพราะภาษากลางองอาเซียนคือภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังควรรู้ภาษาอาเซียนได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน เช่น กัมพูชา, ลาว, พม่าและเวียดนา
               
               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานประกอบด้วยห้าวิทยาเขตทั่วภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยวิทยาเขตหลักอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา ส่วนวิทยาเขตอื่นๆตั้งอยู่ในจังหวัดกาฬสินธุ์, ขอนแก่น, สกลนครและสุรินทร์ โดยมหาวิทยาลัยได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งศูนย์ศึกษาภาษาเวียดนามที่วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ศูนย์ศึกษาภาษาเขมรที่วิทยาเขตสุรินทร์ ศูนย์ศึกษาภาษาลาวที่วิทยาเขตสกลนครวิทยาเขตและศูนย์ศึกษาภาษาพม่าที่วิทยาเขตขอนแก่น

                โดยแต่ละวิทยาเขตจะมุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและภาษาของประเทศ เนื่องจากวัฒนธรรมและภาษาเป็นสิ่งที่จะเชื่อมโยงประเทศไทยและสร้างความเป็นอาเซียนที่ดีที่สุด นอกจากนี้ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านเหล่านี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงที่จะร่วมกันแบ่งปันความคล้ายคลึงทางวัฒนธรรมมากมายที่มา: thailand.prd.go.th
รูปภาพ: m.c.lnkd.licdn.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC