Product and Service

ประเทศไทยพัฒนาศึกษาร่วมกับอาเซียน

by ดวงกมล บูรณสมภพ

Thailand Steps Up Educat
 

                จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ริเริ่มการเจรจากับมหาวิทยาลัยอื่นๆในภูมิภาคอาเซียนเพื่อแลกเปลี่ยนครูผู้สอนภาษาไทยและให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยในประเทศอื่นๆ โดยคณบดีคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวว่า โครงการแลกเปลี่ยนครูภาษาไทยจะเป็นการส่งครูจากประเทศไทยไปช่วยพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยในประเทศอาเซียนอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเพื่อนบ้าน

                ในขณะเดียวกันครูผู้สอนภาษาอาเซียนอื่นๆจะได้รับการยอมรับในการสอนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนที่จะสร้างสภาพแวดล้อมใหม่ในการศึกษาภาษาอาเซียนภายในประเทศไทยและสร้างความคุ้นเคยกับอาเซียนและเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของประเทศอาเซียน

                คณะศึกษาศาสตร์ได้รับความร่วมมือกับประเทศในกลุ่มอาเซียนเพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นประชาคมอาเซียนในช่วงปลายปี 2015 ตัวอย่างเช่น การแลกเปลี่ยนครูสอนภาษาไปยังโรงเรียนในประเทศกัมพูชา โดยโครงการนี้ทำให้ชาวกัมพูชาได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย นอกจากนี้ในปัจจุบันที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชาวกัมพูชาจำนวนหนึ่งกำลังศึกษาในรระดับปริญญาเอกที่คณะศึกษาศาสตร์ ทำให้ที่คณะมีแผนจะเปิดโปรแกรมภาษาอังกฤษมากขึ้นในระดับปริญญาตรีเพื่อที่จะดึงดูดนักศึกษาจากประเทศเพื่อนบ้าน

ที่มา: thailand.prd.go.th
รูปภาพ: static.rappler.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC