Tourism

เตรียมระบบอาชีวศึกษาต้อนรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

by ดวงกมล บูรณสมภพ

Vocational Education for
 

                กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้สร้างความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการในการจัดทำหลักสูตรอาชีวศึกษาในด้านโรงแรมและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อผลิตบุคลากรสำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

                โครงการความร่วมมือระหว่างสองกระทรวงมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาบุคลากรไทยให้มีทักษะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในอาเซียนและมีมาตรฐานการศึกษาที่ดีในด้านธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมีจุดประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศไทยสำหรับการเคลื่อนย้ายเสรีของแรงงานด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคเมื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีผลบังคับใช้ในช่วงปลายปี 2015

                หลักสูตรการโรงแรมและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่จะมุ่งเน้นไปที่การฝึกอบรมบุคลากรในสี่ตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลทำความสะอาด, สำนักงาน, การบริการอาหารสำหรับโรงแรมและหน่วยงานการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ โดยหลักสูตรเหล่านี้จะถูกเปิดในปีการศึกษา 2015 ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายังได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพในการให้การฝึกอบรมสำหรับบุคลากรในด้านการดูแลทำความสะอาดเพื่อการเตรียมการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของแรงงานด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาค

ที่มา: thailand.prd.go.th
รูปภาพ:  rowvillesc.vic.edu.au

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC