About AEC

การปรับตัวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

by ดวงกมล บูรณสมภพ

Adjusting to the Move to
 

              ประชาชนชาวไทยได้รับการกระตุ้นให้ปรับตัวในเข้าสู่การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนในช่วงปลายปี 2015 โดยในการเตรียมตัวสำหรับประชาคมอาเซียน ประเทศไทยจะต้องเสริมสร้างความสามารถของตนบนพื้นฐานที่ยั่งยืนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในแง่ของการศึกษา การจ้างงานและทักษะการใช้ภาษา เพื่อที่จะสามารถรับมือกับการค้าและการลงทุนที่เพิ่มขึ้นและการแข่งขันที่มากขึ้น นอกจากนี้ยังจะช่วยให้ประเทศไทยทันกับการพัฒนาของประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนและทั่วโลก

                นอกจากนี้ธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจขนาดเล็กควรใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย​​เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ นอกจากนี้ยังควรเสริมสร้างเครือข่ายโดยการใช้วัตถุดิบในประเทศมากขึ้น ส่งเสริมภูมิปัญญาไทยและสร้างแบรนด์ของไทยเปิดตลาดใหม่และสู้กับการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

                รัฐบาลไทยมีแนวคิดที่จะจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในห้าจังหวัดประกอบด้วย ตาก, มุกดาหาร, สงขลา, สระแก้วและจังหวัดตราด โดยเขตเศรษฐกิจพิเศษอื่นๆจะได้รับการจัดตั้งขึ้นในปี 2015 และ 2016 เช่น เชียงราย, กาญจนบุรี, หนองคายและนครพนม เนื่องจากเขตเศรษฐกิจพิเศษจะช่วยเพิ่มการค้าชายแดนของไทยและเพิ่มการเตรียมความพร้อมสำหรับการมาถึงของประชาคมอาเซียน

ที่มา: thailand.prd.go.th
รูปภาพ: cgi.ac.th

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC