About AEC

ประเทศไทยและกลยุทธ์ที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ AEC

by ดวงกมล บูรณสมภพ

Thailand Urged to Set Pr                ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่า ประเทศไทยควรกำหนดกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ที่เหมาะสมที่จะทำให้การเจริญเติบโตของประเทศไทยภายในภูมิภาคอาเซียนมีแนวโน้มที่จะเติบโตไปข้างหน้า โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะกระตุ้นให้รัฐบาลเร่งการพัฒนาโลจิสติกและการค้าชายแดน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างการเชื่อมต่อภายในภูมิภาคอาเซียน ในขณะเดียวกันผู้ค้าเองก็ควรปรับตัวให้เข้ากับโอกาสใหม่ที่จะเกิดขึ้นหลังการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

                ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะกลายเป็นตลาดขนาดใหญ่สำหรับผู้บริโภคและแหล่งที่มาของวัตถุดิบและแรงงาน ทำให้หลายบริษัทในไทยทั้งขนาดใหญ่และผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)ได้สนใจที่จะเริ่มต้นที่จะลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยจะต้องผ่อนคลายกฎระเบียบทางการเงินเพื่ออำนวยความสะดวกการลงทุนของไทยในต่างประเทศ

                ยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในด้านเศรษฐกิจถือว่าเป็นที่น่าสนใจและภูมิภาคอาเซียนมีแนวโน้มไปสู่​​การรวม กลุ่มทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่ามากขึ้น เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ในใจกลางของอาเซียน ซึ่งมีประชากรรวมกันกว่า 600 ล้าน ส่วนใหญ่ของประชากรในอาเซียนที่อยู่ในระดับรายได้ปานกลางและมีศักยภาพในการใช้จ่ายในสินค้าและบริการ ทำให้การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจกับกลุ่มประเทศ CLMVซึ่งประกอบด้วยกัมพูชา, ลาว, พม่าและเวียดนามจะเปิดโอกาสให้ประเทศไทยสามารถเข้าถึงตลาดผู้บริโภคที่เติบโตอย่างรวดเร็วในระดับภูมิภาค


ที่มา: thailand.prd.go.th
รูปภาพ:
bp.blogspot.comดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC