Product and Service

เตรียมกลยุทธ์ทางการศึกษาต้อนรับ ASEAN

by ดวงกมล บูรณสมภพ

Preparing Education Stra

 

ในฐานะที่ประเทศไทยจะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนในช่วงปลายปี 2015 กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกลยุทธ์ที่จะดำเนินการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย โดยกลยุทธ์จะสอดคล้องกับองค์ประกอบที่สำคัญของการศึกษาซึ่งได้รับการรับรองโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษา ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การพยายามที่จะส่งเสริมความตระหนักในการเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียนผ่านการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวิชาอื่นๆ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและให้โอกาสสำหรับทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง

                โดยในช่วงต้นปี 2015 กระทรวงศึกษาธิการจะเปิดตัวโปรแกรมการเรียนรู้อาเซียนในทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนและเพื่อให้คนในท้องถิ่นจะพร้อมที่จะกลายเป็นพลเมืองอาเซียน โดยกิจกรรมทั้งหมดเหล่านี้จะเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการเตรียมความพร้อมในการเดินหน้าประเทศสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

                ประเทศไทยจำเป็นจะต้องเสริมสร้างความสามารถของประชาชนบนพื้นฐานที่ยั่งยืน ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในแง่ของการศึกษาและทักษะการใช้ภาษาจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้รับมือกับการค้าการลงทุนที่เพิ่มขึ้นและการแข่งขันมากขึ้นหลังจากการเปิดตลาดอาเซียนที่สมบูรณ์ นอกจากนี้ยังจะช่วยให้ประเทศไทยก้าวทันการพัฒนาของประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนและทั่วโลก


ที่มา: thailand.prd.go.th
รูปภาพ:
topuniversities.com

 

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC