Product and Service

ทิศทางของประเทศไทยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อ AEC

by ดวงกมล บูรณสมภพ

Direction of Thailand’s


                กฎบัตรอาเซียนได้กำหนดวัตถุประสงค์ของอาเซียนไว้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านความร่วมมือที่ใกล้ชิดในด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนอาเซียนและเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาคมอาเซียน โดยไทยได้แสดงให้เห็นว่าโครงการวิจัยต่างๆจะถูกนำไปใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย โดยเฉพาะการผลิตแรงงานในด้านของวิทยาศาสตร์, วิศวกรรมและเทคโนโลยี

                การศึกษาเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่าองค์กรส่วนใหญ่ในประเทศไทยมีความสนใจในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร,การจัดการพัฒนาอาชีพและการฝึกอบรม ในขณะที่การวางแผนด้านทรัพยากรมนุษย์ยังได้รับความสนใจในระดับน้อย เนื่องจากองค์กรส่วนใหญ่เน้นการสรรหาบุคลากรใหม่แทนบุคลากรเก่ามากกว่าการวางแผนกำหนดการใช้กำลังคนเพื่อรับมือต่อความต้องการของอาเซียนในอนาคต
 
                หากสถานการณ์ด้านแรงงานยังเป็นการเส้นบุคลากรใหม่แทนบุคลากรเก่า แรงงานไทยจะมีแนวโน้มที่จะได้รับการลงทะเบียนในการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีน้อยกว่าประเทศอื่นเมื่อเทียบกับประเทศอาเซียน ดังนั้นประเทศไทยจำเป็นจะต้องมีแผนในการสร้างระบบการจัดการแรงงานในบางสาขา เช่น วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, วิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อที่จะรับมือกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นในตลาดอาเซียนและตลาดโลกในอนาคต
              

ที่มา: thailand.prd.go.th
รูปภาพ: yourarticlelibrary.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC