About AEC

จีนชื่นชมบทบาทของไทยในฐานะช่วยสารสัมพันธ์อาเซียน-จีน

by ดวงกมล บูรณสมภพ

China Appreciates Thaila

 

                ประเทศจีนได้ชื่นชมบทบาทที่สำคัญของประเทศไทยในฐานะประเทศผู้ประสานงานระหว่างอาเซียนและจีน โดยทั้งไทยและจีนยืนยันความมุ่งมั่นที่จะให้ความร่วมมือในด้านต่างๆและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนกับจีนเพื่อความมั่นคงในภูมิภาค

                ทั้งสองฝ่ายยังตกลงที่จะร่วมมือกันพัฒนาอย่างใกล้ชิดในการดำเนินงานอย่างเต็มรูปแบบและมีประสิทธิภาพในในด้านความร่วมมือภาคีในทะเลจีนใต้ (DOC)และส่งเสริมความร่วมมือในทางปฏิบัติและให้คำปรึกษาบนพื้นฐานของฉันทามติ โดยฝ่ายจีนแสดงการสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางของประเทศไทยในระดับภูมิภาคอาเซียนและทั้งสองฝ่ายยังตกลงที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการประสานงานและความร่วมมือ ภายใต้กรอบพหุภาคี เช่น จีน-อาเซียน, อาเซียน +3, การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (EAS),กลุ่มความร่วมมืออนุภูมิภาค ลุ่มน้ำโขง (GMS)เป็นต้น

                นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังตกลงที่จะเสริมสร้างความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในด้านวัฒนธรรมและการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการศึกษาสายอาชีพ โดยจีนได้แสดงความพร้อมที่จะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนแรงงานและความร่วมมือระหว่างรัฐบาลท้องถิ่น เพื่อที่จะสร้างความตระหนักของการเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียนและให้การสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างจีนและอาเซียนเป็นไปได้ด้วยดี

ที่มา: thailand.prd.go.th
รูปภาพ: en.aectourismthai.comดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC