Product and Service

เร่งพัฒนาฝีมือแรงงานสำหรับอุตสาหกรรมเพื่ออนาคต AEC

by ดวงกมล บูรณสมภพ

Accelerating Skill Devel
 

                กรมพัฒนาฝีมือแรงงานและหน่วยงานอื่น ๆที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงแรงงานได้เร่งการพัฒนาทักษะเพื่อการตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมในการเปิดประชาคมอาเซียน โดยแผนพัฒนาทักษะแบ่งออกเป็นสามขั้นตอน ในขั้นตอนแรกที่จะดำเนินการในเดือนมกราคมปี 2015 ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับการขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมต่างๆจะถูกเก็บรวบรวมไว้เพื่อทำการศึกษา ขั้นตอนที่สองจะเริ่มต้นในเดือนกุมภาพันธ์ โดยจะทำการวิเคราะห์สถานการณ์แรงงานเพื่อกำหนดแผนปฏิบัติการ ขั้นตอนที่สามจะเริ่มต้นในเดือนมีนาคม โดยจะทำการฝึกทักษะที่มีความสำคัญและกำลังขาดแคลนอยู่ในปัจจุบัน

               
ในขณะเดียวกันกระทรวงแรงงานจะเปิดตัวสามโครงการที่สำคัญ  คือ โครงการแรกเรียกร้องให้มีการพัฒนาทักษะในประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นประชาคมอาเซียน โครงการคือการพัฒนาทักษะสำหรับคนที่เป็นพนักงานและผู้ประกอบการและโครงการที่สามคือการที่ภาครัฐและเอกชนควรเข้ามาให้การสนับสนุนและความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในการพัฒนาทักษะต่างๆของแรงงานทั้งหมด

               
ในการให้การฝึกอบรมทักษะกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะเพิ่มทักษะที่จำเป็นในอนาคต เช่น ทักษะสำหรับพนักงานและการพัฒนาทักษะด้วยตนเอง โดยพื้นที่ชายแดนและพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จะเป็นพื้นที่สำคัญในการพัฒนาทักษะแรงงาน เพื่อช่วยให้เกิดการจ้างงานและรายได้ให้กับชุมชน ในขณะเดียวกันโครงการนี้ยังจะช่วยเตรียมความพร้อมแรงงานไทยสำหรับประชาคมอาเซียนในช่วงปลายปี 2015


ที่มา: thailand.prd.go.th
รูปภาพ: flotildes.files.wordpress.com


ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC