Product and Service

การปรับปรุงคุณภาพของแรงงานที่มีฝีมือเตรียมรับ AEC

by ดวงกมล บูรณสมภพ

Improving the Quality of
 


                คุณภาพของไทยที่มีฝีมือแรงงานในทุกสาขาควรได้รับการพัฒนาต่อไปเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมสำหรับการเคลื่อนย้ายเสรีของแรงงานฝีมืออาชีพอาเซียน หลังจากการเปิดตัวย่างเป็นทางการของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)ภายในสิ้นปี 2015

                โดยข้อเสนอแนะที่ถูกสร้างขึ้นมาจากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายเสรีของแรงงานที่มีทักษะภายในภูมิภาคอาเซียนซึ่งเป็นผลมาจากการรวมกลุ่มของอาเซียนในอนาคต โดยการศึกษาได้ดำเนินการโดยสองนักวิจัยจากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่จะได้รับการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีประกอบด้วย สาขาการบัญชี, วิศวกรรม, การสำรวจ, สถาปัตยกรรม, พยาบาล, บริการทางการแพทย์บริการทางทันตกรรมและการท่องเที่ยว

                จากการศึกษาจุดแข็งของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล, การบริการทางกา แพทย์, การบริการทันตกรรม, วิศวกรรมและการท่องเที่ยว จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปรับโครงสร้างและการ ใช้เทคโนโลยี โดยเคลื่อนย้ายแรงงานจะส่งผลไปสู่​ความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างแรงงานภายในกลุ่มประเทศอาเซียน

                ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลควรเน้นการพัฒนาทักษะในสาขาที่มีความขาดแคลน นอกจากนี้การสนับสนุนของรัฐบาลที่มากขึ้นจะทำให้การพัฒนาประเทศไทยให้​เป็นศูนย์กลางการศึกษาสำหรับการบริการทางการแพทย์และการท่องเที่ยวได้ในอนาคต โดยในปี 2015 การพัฒนาทักษะแรงงานไทยในทุกสาขาจำเป็นจะต้องมีมาตรฐานในระดับมืออาชีพสำหรับ 50 สาขาเพิ่มเติมใน 11 กลุ่มอุตสาหกรรม

ที่มา: thailand.prd.go.th
รูปภาพ: freemalaysiatoday.com

 

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC