About AEC

การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยสำหรับการเปิดประชาคมอาเซียน

by ดวงกมล บูรณสมภพ

Thailand’s Readiness for

 

                นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชาได้ย้ำถึงความจำเป็นสำหรับภาคประชาชนและภาคเอกชนที่จะร่วมมือในการเตรียมความพร้อมสำหรับประชาคมอาเซียนที่จะเกิดขึ้น โดยรัฐบาลจะพิจารณาการพัฒนาระบบการขนส่งเชื่อมโยงเส้นทางการขนส่งในภูมิภาคอาเซียนและประเทศนอกอาเซียน รวมถึงสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้นในพื้นที่ชายแดนซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและกระตุ้นให้เกิดการลงทุนและส่งเสริมการกระจายรายได้ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนโดยรวม
 
                รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่า กระทรวงการคลังได้ออกกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการมาถึงของ ประชาคมอาเซียนในช่วงปลายปี 2015 โดยประเทศไทยต้องรักษาความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มศักยภาพในการด้านการทำงานร่วมกันกับภาคเอกชนและประเทศอื่นๆเพื่อประโยชน์ของสมาชิกทุกประเทศในอาเซียน

                นอกจากนี้สภาสถาปนิกแห่งประเทศไทยยังได้เร่งออกใบอนุญาตสำหรับสถาปนิกอาเซียนเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายแรงงานของผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมภายในกลุ่มประเทศอาเซียน เมื่อประชาคมอาเซียนอยู่ในสถานที่เปิดเสรีแรงงาน โดยในปัจจุบันมีสถาปนิกประมาณ 100 ท่านที่ได้รับใบอนุญาตในระดับอาเซียนโดยสถาปนิกไทยมีคุณภาพสูงอยู่ในความต้องการอย่างมากในหลายประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาที่อยู่ในภาวะขาดแคลน เช่น ภูมิสถาปัตยกรรม แต่พวกเขายังจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาภาษาและทักษะการสื่อสารต่อไป


ที่มา: thailand.prd.go.th
รูปภาพ: globalriskinsights.com

 

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC