Product and Service

ประเทศไทยเรียกร้องการสร้างความร่วมมือระหว่างภูมิภาคด้านปัญหาการอพยพ

by ดวงกมล บูรณสมภพ

Thailand Calls for Regio                ประเทศไทยได้มีการเรียกร้องให้ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการอพยพย้ายถิ่นฐานอย่างผิดกฎหมายซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นสูงมากในปีที่ผ่านมา โดยประเทศไทยเป็นประเทศกลางในการขนส่งและไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้เพียงผู้เดียว ดังนั้นจึงมีการเรียกร้องให้มีความร่วมมือจากประเทศอื่นๆ เพื่อการจัดการกับการค้ามนุษย์และการอพยพย้ายถิ่นฐานอย่างผิดกฎหมายในอ่าวเบงกอล
 
                ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะบรรเทาปัญหานี้ รัฐบาลไทยจะเป็นเจ้าภาพในจัดการประชุมนัดพิเศษเกี่ยวกับการอพยพย้ายถิ่นฐานอย่างผิดกฎหมายในมหาสมุทรอินเดีย โดยประเทศไทยเป็นประเทศมีมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วนก่อนที่จะรุนแรงจนกลายเป็นปัญหาระดับภูมิภาค
               
                 ซึ่งการประชุมจะประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงจาก 15 ประเทศที่ได้รับผลกระทบ เช่น ออสเตรเลีย, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, กัมพูชา, ลาว,พม่า, เวียดนาม, บังคลาเทศและสหรัฐอเมริกาโดยมีประเทศอื่นทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์ นอกจากนี้ยังมีองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง คือ สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR)องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM)และสำนักงานสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม (UNOD) เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลและรายงานสถานการณ์ปัจจุบันของการอพยพย้ายถิ่นฐานอย่างผิดกฎหมายในอ่าวเบงกอล


ที่มา: thailand.prd.go.th
รูปภาพ: theguardian.com

 

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC