Transportation

ไทยและประเทศเพื่อนบ้านร่วมกันหารือเรื่องความสะดวกในการข้ามแดน

by ดวงกมล บูรณสมภพ


              ประเทศไทย ประเทศลาว ประเทศพม่าและประเทศเวียดนามได้เข้าร่วมหารือถึงการสร้างความสะดวกในการขนส่งข้าม พรมแดนภายในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศครั้งที่สามของ East - West EconomicCorridor (EWEC)โดยในที่ประชุมได้มุ่งเน้นไปที่วิธีการรับมือกับความท้าทายในด้านการขนส่งเมื่อเกิดการลงทุนที่เพิ่มขึ้นหลังจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคตและการพัฒนาความเป็นอยู่ของผู้คนในทั้งสี่ประเทศของกลุ่ม EWEC รวมไปถึงการสร้างการเชื่อมต่อทางระบบคมนาคมระหว่างประเทศในกลุ่ม EWEC เพื่ออำนวยความสะดวกในอนาคต

                โดยโครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มประเทศ EWECและการพัฒนาส่วนต่อขยายจะประกอบไปด้วย การปรับปรุงเส้นทางไทย - พม่าที่สะพานมิตรภาพแม่สอด - เมียวดีและถนนจากเมียวดีเข้าสู่ประเทศพม่าและการพัฒนาถนนทางหลวงสายตาก - แม่สอด นอกจากนี้ประเทศไทยได้เสนอความคิดในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจข้ามพรมแดน ระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน เพื่อส่งเสริมการเป็นฐานการผลิตเดียวและเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มในการค้าขายภายในกลุ่มประเทศอาเซียน

                 ในที่ประชุมตกลงที่จะจัดการประชุมไตรภาคีร่วมเพื่อการหารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการขยายเส้นทางหมายเลข 9 (การเชื่อมโยงไทยลาวและเวียดนาม) กรุงเทพฯ-เวียงจันทน์, ฮานอย,ท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือไฮฟองและการรวมตัวกันของเส้นทางหมายเลข 12 ระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยข้ามไปยังประเทศลาวและสิ้นสุดที่ประเทศเวียดนามผ่านทางด่านมุกดาหาร - สะหวันนะ
 


ที่มา: thailand.prd.go.th
รูปภาพ: irc.ac.ir
 

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC