Product and Service

ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมการศึกษาวิชาชีพอาเซียน

by ดวงกมล บูรณสมภพ


 

                ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการประขุมอาเซียนฟอรั่มสำหรับประเทศในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษาในสายอาชีพและกำหนดทิศทางร่วมกันสำหรับการผลิตของแรงงานที่มีทักษะ
 
                ในการ ประชุมร่วมกันจะมีการเสนอมุมมองที่เป็นไปตามแผนการการเปิดประชาคมอาเซียนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในทางสายอาชีพ โดยในปีแรกที่จัดการประชุมประเทศไทยจะทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งนี้เพื่อมุ่งเป้าไปที่การจัดการศึกษาสายอาชีพให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและการพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อการตอบสนองความต้องการของประเทศในกลุ่มอาเซียน
   
                สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีการวางแผนที่จะพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาสายอาชีพในภูมิภาคอาเซียน โดยแผนจะดำเนินการเป็นเวลาห้าปี 2015-2019 เพื่อทำการตอบสนองความต้องการของประเทศต่างๆในด้านกำลังแรงงานและ จำเป็นจะต้องมีการเตรียมการสำหรับการสำนึกในการเป็นระชาคมอาเซียน
 
                ขณะเดียวกันอดีตเลขาธิการอาเซียนนายสุรินทร์ พิศสุวรรณได้กล่าวว่า ประเทศไทยจำเป็นที่จะต้องพัฒนาคุณภาพของการศึกษาและให้การสนับสนุนที่มากขึ้นสำหรับวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจะนำไปสู่​การพัฒนาภาคเศรษฐกิจและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานเพื่อที่จะสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านภาษาและทักษะการสื่อสาร โดยเหนือจากภาษาอังกฤษยังควรที่จะเรียนรู้ภาษาของประเทศอาเซียนอื่นๆที่มา: thailand.prd.go.th
รูปภาพ:  asiapacificmemo

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC