Product and Service

บทเรียนภาษาอังกฤษฟรีเตรียมรับAEC

by ดวงกมล บูรณสมภพ

Brits to Give Free Engli
 

            สถาบันสอนภาษาบริติชเคาซิลและสถานทูตอังกฤษร่วมกับสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, กระบี่, สงขลาและกาญจนบุรีในการเปิดตัวโครงการ “Provincial Civil Servants English Project 2014”โดยโครงการนี้จะให้การฝึกอบรมภาษาอังกฤษและทักษะในด้านการสื่อสารสำหรับผู้บริหารระดับสูง โดยเจ้าหน้าที่รัฐบาลใน 4 จังหวัดเหล่านี้จะสนับสนุนและมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนาโอกาสทางอาชีพที่กว้างขึ้นและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

            โดยโครงการนี้จะคัดเลือกเจ้าหน้าที่ 100 คน เพื่อมามีส่วนร่วมในการเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัดจากผู้สอนในสถาบันบริติชเคาซิลและโรงเรียนนานาชาติบริติชภูเก็ต นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรออนไลน์ที่สามารถเลือกเรียนภาษาอังกฤษจากหลักสูตรของสถาบันบริติชเคาซิลได้

            ผู้เข้าร่วมการคัดเลือกจากหลักสูตรภาษาอังกฤษจะได้รับเชิญให้มีส่วนร่วมในหลักสูตรการพัฒนาสังคม, การประชุมและการนำเสนอ, การเจรจาต่อรองในภาษาอังกฤษโดยโครงการจะให้การสนับสนุนในการพัฒนาทักษะของเจ้าหน้าที่อาวุโสของรัฐบาลที่ต้องเผชิญกับอนาคตของการรวมอาเซียน ซึ่งในการแข่งขันจะต้องมีภาษาอังกฤษเป็นทักษะพื้นฐาน

            นอกจากนี้โครงการยังจะบูรณาการการศึกษาให้เข้ากับการรวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยจะเพิ่มการศึกษาข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของประเทศต่างๆในกลุ่มอาเซียนและจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการกับเจ้าหน้าที่ในประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน ซึ่งความสัมพันธ์อันดีนี้จะเป็นปัจจัยสำคัญในการเติบโตอย่างต่อเนื่องของไทยในอนาคตข้อมูล: chiangmaicitynews      
ภาพประกอบ: chiangmaicitynews

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC