Product and Service

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษต้อนรับAEC

by ดวงกมล บูรณสมภพ

Improving English skills
 

            ภาษาอังกฤษจะกลายเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย การแข่งขันในระบบเศรษฐกิจโลกทำให้มีการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและทรัพยากรมนุษย์ในการพัฒนามากขึ้นและการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2015จะทำให้ประเทศไทยจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นประเทศชั้นนำของภูมิภาคอาเซียน

            โดยการพัฒนาการศึกษาควรให้ความสนใจกับเนื้อหาของผลการวิจัยของ WEF ที่จะรวบรวมคุณภาพทางการศึกษาของแต่ละประเทศแล้วจัดเป็นลำดับคะแนน ซึ่งหากประเทศไทยยังคงไม่เริ่มต้นการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างจริงจัง คะแนนของการศึกษาไทยอาจถูกเลื่อนลำดับในทุกประเภทการสำรวจ ซึ่งจะกลายเป็นเรื่องที่ร้ายแรงในระบบเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศในอนาคต

            ภาษาอังกฤษจะเป็นคำตอบให้กับการศึกษาของประเทศไทย เพราะความสามารถที่มากขึ้นในด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยจะสามารถเปลี่ยนแปลงระบบความคิดและการจัดการความรู้ของนักเรียนได้ โดยนักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษจะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้นและมีความพร้อมในการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนมากกว่า นอกจากนี้ยังจำเป็นจะต้องเปลี่ยนการการบรรยายและการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม โดยห้องเรียนควรปรับเปลี่ยนเป็นห้องการสัมมนาที่สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและถกเถียงในประเด็นต่างๆได้อย่างทั่วถึง เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนทุกคนมีบทบาทในการเรียนและตะหนักถึงความสำคัญของตนในการช่วยพัฒนาผู้อื่น

            การเรียนภาษาอังกฤษจะต้องจัดเป็นวาระแห่งชาติอย่างเร่งด่วน เพราะตามกฎบัตรอาเซียนที่ได้ตกลงกันไว้ ภาษาอังกฤษจะทำหน้าที่เป็น "ภาษาราชการของอาเซียน" หมายถึง การดำเนินธุรกิจภายในภูมิภาคอาเซียนจะใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารข้อมูล: nationmultimedia.com  
ภาพประกอบ: nationmultimedia.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC