Product and Service

ประเทศไทยติดอันดับที่ 2 ประเทศอาเซียนที่มีคุณภาพชีวิตดีสุด

by ดวงกมล บูรณสมภพ

Thailand Ranks No. 2 ASE
 

            การจัดอันดับครั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับค่าดัชนีการพัฒนามนุษย์ (HDI) ที่จัดทำการสำรวจข้อมูลโดยสหประชาชาติ (UNDP) ดัชนีการพัฒนามนุษย์จะคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น อายุขัย, ระดับการศึกษาและรายได้ โดยจะนำข้อมูลโดยรวมของประชากรในประเทศมาทำการพิจารณาการจัดอันดับการพัฒนามนุษย์

            โดยรายงานล่าสุดที่ถูกเปิดเผยในช่วงระหว่างวันแห่งความสุขเป็นการรวมค่าการสำรวจ HDI ภายในประเทศกลุ่มภูมิภาคอาเซียน โดยประเทศสิงคโปร์ติดอันดับที่1และประเทศไทยติดในอันดับที่สองโดยมีประเทศกัมพูชาอยู่อันดับสุดท้ายของค่าดัชนี

            แม้ว่า HDI จะคำนวณจากสถิติที่จับต้องได้ แต่เลขาธิการสหประชาชาติบันคีมูนได้กล่าวว่า ในการสำรวจเป็นเพียงค่าดัชนีที่วัดได้ แต่แท้จริงแล้วสิ่งชี้ให้เห็นว่าประชากรมีความสุขอาจจะมีความหมายที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ HDI เป็นเพียงการบ่งบอกคุณภาพชีวิตที่ดีในด้านการดำรงชีวิตและการทำงาน ข้อมูล: chiangmaicitynews      
ภาพประกอบ: chiangmaicitynews

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC