Product and Service

เชียงใหม่จัดหลักสูตรการฝึกอบรมภาษาอังกฤษในทางปฏิบัติ

by ดวงกมล บูรณสมภพ

Northern Thai core busin
 

            ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ริเริ่มโครงการหลักสูตรการฝึกอบรมภาษาอังกฤษในทางปฏิบัติแด่แรงงานในภาคเหนือ เพื่อต้อนรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เนื่องจากแรงงายไทยส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมการขนส่งสาธารณะ การบริการสปาและการท่องเที่ยว รวมไปถึงธุรกิจค้าปลีกและอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนในจังหวัดเชียงใหม่, แม่ฮ่องสอน, ลำปางและลำพูน

            หลังจากจบหลักสูตรการฝึกอบรมภาษาอังกฤษในทางปฏิบัติ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรเพื่อเป็นการรับรองการใช้ภาษาอังกฤษ โดยการฝึกอบรมนี้จะเป็นการเตรียมความพร้อมทางการปฏิบัติของแรงงานสำหรับการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในอนาคต

            โดยการฝึกอบรมจะเป็นการเรียนแบบ 20 ชั่วโมง ซึ่งเริ่มต้นในเดือนมกราคมและจบในเดือนมีนาคม โดยจะเป็นการเรียนการสอนด้านองค์ประกอบของไวยากรณ์, การออกเสียงนี้ไม่ได้มุ่งเน้น, ทักษะที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและชีวิตประจำวันที่จำเป็นสำหรับการติดต่อกับลูกค้าที่พูดภาษาอังกฤษจากประเทศในกลุ่มอาเซียน นอกจากนี้ในการฝึกอบรมยังมีการให้ความช่วยเหลือเป็นรายบุคคลหากไม่เข้าใจ

            รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ภาคเหนือของประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมที่น่าสนใจ จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนสำหรับการเตรียมบุคลากรในภาคการให้บริการให้มีศักยภาพในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพราะเป็นภาษาสากลที่ใช้ในการให้บริการนักท่องเที่ยวและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดข้อมูล: chiangmaicitynews      
ภาพประกอบ: chiangmaicitynews

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC