Economy and Investment

แผนพัฒนาสู่อาเซียนของไทย

by ดวงกมล บูรณสมภพ

Stalemate delaying plans
 

            รัฐสภาได้ดำเนินแผนการเพื่ออำนวยความสะดวกและส่งเสริมการค้าและการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้านและอาเซียน เพื่อกำจัดอุปสรรค์ของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นกฎหมายและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณเมืองชายแดนที่รอการตัดสินใจของรัฐบาลใหม่

            กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งข้ามพรมแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศลาวที่กำลังอยู่ในระหว่างการเตรียมของรัฐสภา โดยจะมุ่งเป้าไปที่การอำนวยความสะดวกในด้านการค้าและการขนส่งจากประเทศไทยข้ามไปยังประเทศลาวและสินค้าที่อาจจะส่งต่อผ่านลาวไปเวียดนาม

            ประเทศไทยได้มีการทำข้อตกลงการขนส่งข้ามพรมแดนกับประเทศกัมพูชาและแสวงหาข้อตกลงในลักษณะเดียวกับประเทศพม่า โดยมีการริเริ่มโครงการ 41 โครงการที่มีมูลค่า 12,000 ล้านบาท เพื่อเป็นโครงการในการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและสำนักงานศุลกากรที่บริเวณชายแดน         

            นอกจากนี้ยังมีการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจใน 12 จังหวัดที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม โดยแผนการนี้จะนำไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างโซนในเมืองชายแดนและตามแนวชายแดนเพื่อพัฒนาการค้าข้ามพรมแดนของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านโดยตรงข้อมูล: bangkokpost.com        
ภาพประกอบ: bangkokpost.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC