Product and Service

AEC และการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น

by ดวงกมล บูรณสมภพ


 

            การสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะสร้างกลุ่มใหม่ในสังคมขึ้นจากการเป็นผู้ที่ด้อยโอกาสในสังคม อาจารย์ประจำสถาบันประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวว่า กลุ่มคนรูปแบบใหม่ในสังคมจะเกิดจาการแข่งขันทางตลาดการศึกษาและตลาดแรงงานหลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ในปี 2015 โดยกลุ่มคนเหล่านี้จะเป็นพวกขาดทักษะในการใช้ภาษาและการแข่งขันในตลาดระดับภูมิภาค

            เนื่องด้วยประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะช่วยให้การเคลื่อนย้ายเสรีของแรงงานที่มีทักษะในการประกอบอาชีพใน 8 อาชีพ คือแพทย์, ทันตแพทย์, พยาบาล, วิศวกร, สถาปนิก, นักบัญชี, การสำรวจและภาคการท่องเที่ยว ซึ่งจะทำให้นักศึกษาของไทยที่กำลังศึกษาในสาขาเหล่านี้จะมีอัตราการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้นและจำเป็นจะต้องพัฒนาทักษะในการทำงานเพื่อแย่งชิงตำแหน่งในตลาดแรงงานขนาดใหญ่ของภูมิภาค ทำให้มีความเป็นไปที่ได้กลุ่มที่ขาดทักษะจะถูกลดไปเป็นกลุ่มด้อยโอกาสในการทำงานเพราะการแข่งขันที่มากขึ้น

            แต่การไหลเวียนอย่างเสรีของแรงงานที่จะเป็นปัจจัยใหญ่ในการกระตุ้นให้แรงงานไทยเพิ่มทักษะทางภาษาและทักษะทางการประกออบอาชีพ เพื่อที่จะแข่งขันกับแรงงานที่มาจากประเทศอื่นในอาเซียน เพราะแรงงานต่างชาติที่มีทักษะทางภาษาที่ดีจะได้รับเงินค่าจ้างที่ดีขึ้นและได้รับสิทธิประโยชน์สวัสดิการมากขึ้น รวมไปถึงมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพที่ดีกว่า นั้นทำให้การแข่งขันครั้งนี้จะเป็นตัวช่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยข้อมูล: bangkokpost.com        
ภาพประกอบ: bangkokpost.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC