Product and Service

โรงเรียนไทยเตรียมการสำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

by ดวงกมล บูรณสมภพ

Getting ready for the AE
 

            โรงเรียนเอกชัยได้เปิดศูนย์การศึกษาอาเซียนที่โรงเรียนเอกชัย เพื่อสร้างให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศอื่นๆที่จะรวมตัวกันเป็นประชาคมทางเศรษฐกิจอาเซียนในช่วงปลายปี 2015

            โรงเรียนเอกชัยเป็นโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาครและเป็นแกนนำของโรงเรียนอื่นๆในด้านการเตรียมนักเรียนสำหรับการมาถึงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2015 โดยโรงเรียนได้เปิดศูนย์การศึกษาอาเซียน เพื่อสร้างให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นและเป็นต้นแบบในการศึกษาหาข้อมูลด้านการจัดตั้งศูนย์อาเซียนภายในโรงเรียนแก่โรงเรียนอื่นๆ

 

Getting ready for the AE


            ในพิธีเปิดศูนย์การศึกษาอาเซียนทางโรงเรียนได้มีกิจกรรมให้นักเรียนแต่งกายประจำชาติของประเทศในกลุ่มอาเซียน เพื่อทำหน้าที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศนั้น โดยประเทศพม่าได้ดึงดูดความน่าสนใจจากนักเรียนเป็นพิเศษเพราะในจังหวัดสมุทรสาคมมีจำนวนของแรงงานข้ามชาติจากประเทศพม่าในสัดส่วนสูงกว่าแรงงานจากประเทศอื่น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการสร้างป้ายจารจรในภาษาพม่าเพื่อสร้างความปลอดภัยจากการขับขี่ในชุมชมอีกด้วย

ข้อมูล: bangkokpost.com        
ภาพประกอบ: bangkokpost.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC