Product and Service

มหาวิทยาลัยของไทยมีความพร้อมที่จะแข่งขันกับภูมิภาค

by ดวงกมล บูรณสมภพ


 

            ประเทศไทยจะยังคงเป็นทางเลือกสำหรับนักศึกษาจากประเทศอาเซียน ทำให้มหาวิทยาลัยต่างๆจำเป็นจะต้องยกระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัยท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรง เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมหาวิทยาลัยรัฐจำนวนมากและได้รับการยอมรับ รวมไปถึงมหาวิทยาลัยเอกชนที่เปิดกว้างกับนักศึกษาต่างชาติและมีปัจจัยมากมายในการอำนวยความสะดวก

            การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนคาดว่าจะดึงดูดนักเรียนต่างชาติจากประเทศในกลุ่มอาเซียนเข้ามาศึกษาต่อในประเทศไทยเพิ่มขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็ยังจะหมายถึงการแข่งขันแข็งที่สูงขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัยภายในภูมิภาคอาเซียน

             คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC) ได้แสดงความคิดเห็นว่ามหาวิทยาลัยของไทยมีแนวโน้มที่จะรับนักเรียนต่างชาติเพิ่มขึ้น 20%โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประเทศจีน, ลาว, พม่าและเวียดนาม โดยในปัจจุบันนักเรียนต่างชาติที่มาจากประเทศจีนยังคงเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดที่เข้ามาศึกษาต่อในประเทศไทย

            ประเทศไทยมีจุดแข็งและความน่าดึงดูดใจด้วยโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและสภาพความเป็นอยู่ รวมไปถึงวัฒนธรรมและค่าเล่าเรียนที่ต่ำกว่าแต่มีมาตรฐานใกล้เคียงกับประเทศที่เจริญแล้วหลายประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซียข้อมูล: bangkokpost.com        
ภาพประกอบ: bangkokpost.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC