Economy and Investment

กระตุ้นSMEsให้ก้าวสู่ระดับภูมิภาค

by ดวงกมล บูรณสมภพ


 

            รัฐบาลได้ให้การกระตุ้นในการตั้งกองทุนเพื่อช่วยให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สามารถขยายตัวไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของพวกเขาสำหรับการเปิดเสรีการค้าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่จะมาถึงในปี 2015

            ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่า กองทุนควรร่วมมือกับทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งกระทรวงพาณิชย์และบริษัทการเงิน เช่นเดียวกับการทำงานร่วมกันของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

            กองทุนควรมีจำนวนเงินขั้นต่ำของ 1 พันล้านบาท เพื่อที่จะช่วยให้ SMEs สามารถที่จะแข่งขันได้มากขึ้นในตลาดอาเซียนและเพิ่มโอกาสในการลงทุนภายในประเทศในกลุ่มอาเซียนสำหรับนักลงทุนไทย โดยกองทุนจะให้การสนับสนุนทางการเงินสำหรับ SMEs, ส่วนของจำนวนเงินนั้นจะขึ้นอยู่การประเมินตามความเหมาะสมของเจ้าของธุรกิจ SMEs โดยสิ่งสำคัญที่สุด คือ ธุรกิจต่างๆควรจะได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น

            นอกจากนี้ยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ธุรกิจ SMEs ของประเทศไทยสามารถเจาะตลาดในอาเซียนโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านอย่าง กัมพูชา, ลาว, พม่า, เวียดนาม รวมไปถึงอินโดนีเซียซึ่งมีข้อได้เปรียบในการแข่งขันในแง่ของค่าแรงงานที่ถูกกว่าประเทศอื่นรวมทั้งในด้านค่าภาษี

            โดยในการร่วมกลุ่มอาเซียนอุตสาหกรรมที่จะถูกพัฒนาและเป็นข้อตกลงสำคัญ คือ สิ่งทอ, เสื้อผ้า, เครื่องหนัง, รองเท้า, ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดยจะกระจายกันอยู่กันในแต่ประเทศตามความชำนาญในสาขาเหล่านั้น เพื่อมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาภูมิภาคอาเซียนให้เป็นเป็นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ด้วยประชากรกว่า 600 ล้านคนและพัฒนา AEC ให้เป็นประตูสำหรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคตอันใกล้ข้อมูล: bangkokpost.com    
ภาพประกอบ: bangkokpost.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC