Product and Service

อาจารย์จุฬาฯปฏิเสธรายงานการศึกษาของ WEF

by ดวงกมล บูรณสมภพ


 

            จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ออกมารปกป้องคุณภาพการศึกษาของประเทศ หลังจากมีการสำรวจคุณภาพทางการศึกษาของประเทศในกลุ่มอาเซียนประจำปี 2012-2013 โดยประเทศที่ได้รับการสำรวจประกอบด้วย ประเทศไทย, ประเทศมีสิงคโปร์, ประเทสมาเลเซีย, ประเทศบรูไนดารุสซาลาม, ประเทศฟิลิปปินส์, ประเทศอินโดนีเซีย, ประเทศกัมพูชาและประเทศเวียดนาม ส่วนประเทศพม่าและลาวไม่รวมอยู่ในการสำรวจ

            โดยอาจารย์ประจำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวว่า ประชาชนในท้องถิ่นที่ถูกถามในการสำรวจความคิดเห็นของพวกเขาในเรื่องระบบการศึกษาของประเทศของตนและความจำเป็นในการแข่งขันทางเศรษฐกิจนั้นถูกถามเพื่อให้คะแนน 1-7 โดยคะแนนที่สูงกว่าจะสะท้อนให้เห็นถึงความพึงพอใจของพวกเขากับระบบการศึกษา แต่ที่มุมมองของอาจารย์เห็นว่า คุณภาพการศึกษาไม่สามารถวัดได้จากการลงคะแนนความพึงพอใจ เนื่องจากในความเป็นจริงความคิดเห็นทางคุณภาพการศึกษาของแต่ละคนมีความแตกต่างกันและไม่สามารถวัดได้จากตัวเลข 1- 7

            แม้ว่าผลที่ออกมาอาจจะไม่ถูกต้อง 100% แต่การวัดความพึงพอใจครั้งนี้จะช่วยให้อาเซียนหันหน้ามาร่วมมือกันทางด้านการศึกษา เพื่อให้ทุกประเทศมีมาตรฐานและความเข้าใจไปในแนวทางเดียวกันก่อนการรวมตัวเป็นประชามคมเศรษฐกิจอาเซียนและมุ่งหน้าสู่การเป็นประชากรของประชาคมอาเซียนที่สมบูรณ์แบบในอนาคต ทั้งนี้ประเทศไทยถือว่ามีทรัพยากรมนุษย์ที่เพียงพอและมีศักยภาพที่จะพัฒนาไปสู่อนาคตได้อย่างแน่นอน ข้อมูล: bangkokpost.com        
ภาพประกอบ: bangkokpost.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC