Product and Service

รวบรวมสื่อบุคลากรจากประเทศอาเซียน +3 เรื่องมีเดียฟอรั่มในประเทศไทย

by ดวงกมล บูรณสมภพ


 

              กลุ่มของบุคลากรสื่อจากกลุ่มประเทศอาเซียน +3 ได้เดินทางเข้ามาร่วมงานประชุมมีเดียฟอรั่มในประเทศไทย ในหัวข้อ การสนทนาและการสื่อความร่วมมือของสื่อในเอเชียตะวันออกเฉียง ซึ่งเป็นการจัดการประชุมทางด้านสื่อครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาเซียน +3 โดยประเทศที่เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย 10 สมาชิกอาเซียนและสามประเทศในเอเชียตะวันออก ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม, กัมพูชา, อินโดนีเซีย, ลาว, มาเลเซีย, พม่า, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไทย, เวียดนาม, จีน, ญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลี งานครั้งนี้ได้จัดขึ้นโดยกรมประชาสัมพันธ์ (PRD) ภายใต้สำนักงานของนายกรัฐมนตรีและกรมอาเซียน ภายใต้กระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบปีที่ 10 ของความสัมพันธ์ฉันมิตรของอาเซียน +3

              รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวว่า โทรทัศน์อาเซียนของประเทศไทยจะอยู่ในการดำเนินการในเร็วๆนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้อาเซียนและการกระจายข้อมูลการดำเนินงานของกรมประชาสัมพันธ์ โดยจะใช้เครือข่ายในแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมก่อนที่ก้าวเข้าสู่การเป็นพลเมืองโลก

              อาเซียนจะถูกจัดตั้งอย่างสมบูรณ์แบบภายในปี 2015 บนพื้นฐานของสามเสาหลักของประชาคมอาเซียน โดยวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของประชาคมอาเซียนจะถูกบันทึกลงพิมพ์เขียวในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 14 ที่จะจัดขึ้นโดยประเทศไทยในเดือนธันวาคม ในส่วนสื่อจะมีมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนให้เกิดจิตสำนึกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และการรับรู้วัฒนธรรมระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประชาคมในภูมิภาคนี้ข้อมูล: thailand.prd.go.th
ภาพประกอบ: thailand.prd.go.th

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC